Vyhodnotenie Jarného Pochodu HP z 20.4.2013

22.04.2013 09:34

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

 SNP 14, 920 01 HLOHOVEC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE

JARNÝ POCHOD HP  2013

35. ROČNÍK

 

Dátum konania:       Sobota, 20.apríl 2013

Štart:                         Železničná stanica Hlohovec        0700  –  0900 hod

Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala                  0730  –  1300 hod

Cieľ:                          Sedlo Havran                               1030   –  1800 hod

 

Organizačný výbor:

Ján Bedeč (vedúci akcie), Peter Hrdlička, Veronika Kallová, Dušan Kaša, Peter, Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga, Peter Miljkovič, Ľuboš Pavlíček, Ivan Štefanovič, Michal Zátura, Štefan Pišoja (čestný člen), Fero Miklovič.

 

Obsadenie kontrol:

Štartovná kontrola Hlohovec – Peter Miljkovič, Ivan Štefanovič , Ľuboš Pavlíček, Fero Miklovič

Kontrola Ovčia skala – Marián Bílený, Tomáš Blažíček, Peter Hrdlička, František Kubus, Peter Lisák, Matúš Nerád, Juraj Slivka, Martin Slivka, Roman Surový                                               

Cieľová kontrola Havran – Ján Bedeč, Peter Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga

 

Trasy:

Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran

Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran

Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

 

Počet účastníkov:

Celkový počet turistov = 884.

Rozdelenie turistov podľa trasy  – A (12 km) =   35 turistov

                                                   – B (17 km) = 218 turistov

                                                   – C (22 km) = 614 turistov

                                                   – D (35 km) =   17 turistov

          Z celkového počtu turistov, registrovaných na trase C, bolo 8 nadšencov, ktorí po krátkom oddychu v cieli Havran absolvovali aj spiatočnú cestu do Hlohovca. Takže absolvovali 44 km, čo je viac, ako maratónsky beh. Klobúk dolu pred ich výkonom.

          V počte účastníkov na trase B sú zaregistrovaní aj turisti štartujúci od Ifkovej chaty a 16 turistov, ktorí štartovali z Horných Otrokoviec, z Dolných Otrokoviec a zo Sokoloviec, pripojili sa k turistom na červenej TZT a došli až do cieľa Havran, resp do Piešťan. 

          Presné rozdelenie turistov podľa veku je pri uvedených počtoch turistov ťažko spočitateľné, ale podľa odhadu tvorili cca 60% účastníkov školopovinné deti a mládež do 25 rokov. Zostávajúci turisti boli dospelí vo veku nad 25 rokov, medzi ktorými nechýbali a nedali sa zahanbiť ani seniori. Pravdepodobne najstarším účastníkom bol náš turistický priateľ a pravidelný účastník Pochodu HP, pán Jaroslav Hanuš z Nitry. Medzi účastníkmi boli aj malé deti, ktoré absolvovali Pochod HP v turistických nosičoch, nesených ich dospelým sprievodom. Jedným z takýchto najmladších účastníkov bola 11–mesačná Sára Barasso z Bratislavy, ktorá – v turistickom nosiči na pleciach svojho otca a starého otca (člena organizačného výboru Petra Miljkoviča) – prešla trasu zo Studenej doliny (Ifkova chata) cez kontrolu Ovčia skala do sedla Havran.

           Všetci oficiálne registrovaní boli peší turisti. Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítalo aj 23 cykloturistov, ktorí vedeli o akcii Pochod HP a tiež absolvovali v tento deň uvedené turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Išli individuálne, bez registrovania na štarte. V cieli Havran sa však pozdravili s kontrolou a absolvovali trasu z Havrana späť do Hlohovca.

          Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj približne 15 psov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov.

          Približný prehľad turistov podľa miesta bydliska: Hlohovec, Bratislava, Leopoldov, Nitra, Piešťany, Trnava a obce okresov Hlohovec, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Senec, Trnava.

 

Počasie:

          Počasie bolo vynikajúce. Strašiace predpovede o veľkej oblačnosti, mrholení a prehánkach sa našťastie mýlili a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre turistiku ako stvorený. Od rána svietilo slnko, bolo prakticky bezvetrie a obloha bola s minimálnou oblačnosťou po celý deň. Ranná teplota bola cca 12°C. Počas dňa bola teplota 20 až 22°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné, suché, prakticky bez blatistých úsekov.

 

 Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:

          Turisti sa z cieľa Havran dopravovali do svojich domovov linkovými autobusmi SAD (Havran – Piešťany, Piešťany – Hlohovec), ale hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu turistickými autobusmi zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR Pastuchov.

          Vzhľadom na vysoký počet turistov bola u dopravcu operatívne, v priebehu dňa, zabezpečená kyvadlová doprava, pri ktorej bolo vypravených celkovo 7 spojov na trase Havran – Hlohovec. Prvé spoje odchádzali z Havrana medzi 15:00 až 16:00 a posledný o cca 18:00 hod. Všetkých 7 spojov bolo naplno vyťažených.

          Časť turistov, ktorá sa nechcela spoliehať na mimoriadne autobusy, použila linkové spoje SAD a dopravu súkromnými automobilmi. Iná skupina mladých turistov zase využila pekný deň i jeho podvečer a posedela si pri ohníčku na terase reštaurácie Havran až do nočných hodín.   

 

Finančné zabezpečenie akcie:

          Na zabezpečenie diplomov, propagačných materiálov a autobusovej dopravy bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec a finančné príspevky od spriatelených firiem METALUX Hlohovec a ŠTEFAN PIŠOJA – univerzálna stavebná firma Hlohovec. Finančné príspevky boli poskytnuté za reklamu obchodného mena a podnikateľských aktivít firiem, vykonanú na akcii JARNÝ POCHOD HP 2013.

          Pozitívnym činom, ktorý sa osvedčil už v minulom ročníku Pochodu HP, bolo vyberanie štartovného vo výške 50 centov, ktoré malo formu dobrovoľného príspevku. Suma sama o sebe nie je vysoká, nikoho nezruinuje, ale pri organizácii veľmi pomôže. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov. Turisti tak pomohli vylepšiť rozpočet našej a hlavne svojej akcie a nazhromaždiť tak prostriedky na výrobu propagačných materiálov, diplomov, letákov a pod. Tým sa zároveň umožní využiť maximum finančných prostriedkov z pomoci mesta a spriatelených firiem na zabezpečenie autobusovej dopravy, ktorá tvorí najväčšiu výdavkovú položku v rozpočte. Celkovo prijali turisti tento krok s pochopením, k čomu prispelo vysvetľovanie tohto kroku štartovnou kontrolou a dobré organizačné zabezpečenie celej akcie, včítane dopravy a informačného servisu.

 

Propagácia akcie:

          Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je aj akciou Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke mesta: https://www.hlohovec.sk/. Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie, v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz, v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v časopise Život v Hlohovci a v miestnej televízii HcTV. Pozornosť nám venovali aj niektoré ďalšie lokálne televízie v západoslovenskom regióne.

          V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj moderné informačné prostriedky – informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hcregion.sk a www.hlohovec24.sk a nové web stránky, venované pochodu HP a turistike v Hlohovci: https://hppochod.webnode.sk/ a https://turistika.hlohovecko.sk/.

          Pozornosť Pochodu HP venovalo aj vysielanie rádia Regina, ktoré prinieslo v piatok predpoludním reklamnú pozvánku na našu akciu.

          No a už tradične bol POCHOD HP aj tentoraz propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami, ku ktorému sa pripojila aj najmodernejšia verzia ústneho informovania a klebetenia: Facebook.

          V sobotu ráno zavítal na miesto štartu v Hlohovci aj štáb hlohovskej televízie HcCTV, ktorý natočil reportáž z priebehu zhromažďovania turistov a ich postupného odchodu na trasu.

 

Odmeny pre turistov:

          Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu POCHOD HP s pečiatkou, ktorú vydal KST Hlohovec vo firme Rapos Trnava.

          Milým spestrením pri odmeňovaní turistov, hlavne tých najmenších – detí, boli osviežujúce cukríky, ktoré darovala firma SNOTY – baliareň potravín, Bratislava.   

 

Sprievodný program:

          Okrem Pochodu HP bolo v sobotu sprievodnou akciou pripomienky 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Hlohovci aj Otvorenie náučného chodníka Sedliská. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 09:00 hod na začiatku náučného chodníka (na odbočke z červenej TZT – pri kolovej značke Hlohovec, Soroš). Na štarte Pochodu HP bola táto udalosť propagovaná rozdávaním pohľadníc prírodnej rezervácie Sedliská, ktoré vydalo Vlastivedné múzeum Hlohovec vo firme Rapos Trnava. Zároveň bola vedúcim organizačného výboru pohotovo preznačená lesná skratka z náučného chodníka k červenej TZT, aby mohli turisti po prechode náučného chodníka plynulo pokračovať na trase Pochodu HP. Niekoľko turistov túto možnosť využilo a v rámci svojej účasti na turistickej akcii Pochod HP si prehliadli aj náučný chodník Sedliská.

          Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z uplynulých ročníkov Pochodov HP. Výstava mala úspech a turisti si s radosťou prezerali fotografie, kde nachádzali seba, alebo svojich priateľov. Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov výstavu so záujmom prezrela a pokračovala ďalej – do cieľa Havran.

 

Občerstvenie:

          Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch a v Bistre NANI prakticky priamo na štarte. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie teplými a studenými jedlami a nápojmi  v reštaurácii Havran. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej reštaurácie Havran. Turisti na trase D (do Piešťan) sa mohli občerstviť v reštaurácii U Furmana a záver svojej vychádzky si mohli spríjemniť v meste Piešťany.

          Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do Pubu HARLEY na Jesenského ulici, kde ich dopravili autobusy kyvadlovej dopravy a kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický guláš a iné chutné jedlá a nápoje a večerný koncert rockovej hudobnej skupiny.

 

Perličky z akcie:

          35. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 884 turistov zaradil na absolútne prvé miesto medzi Pochodmi HP z celej doterajšej histórie.

          Organizačný výbor a členovia kontrol sa aj tentoraz zišli na štarte už o 06:00 hod, aby si stihli skoordinovať svoju nasledujúcu celodennú činnosť. Ako obyčajne, jednou z prvých činností, ktorú vykonal vedúci organizačného výboru a zároveň predseda KST, bolo poupratovanie a pozametanie smetí, špiny a neporiadku na zastávke SAD a jej okolí, kde sme počas nasledujúcich hodín chceli dôstojne privítať turistov z Hlohovca, jeho okolia, aj z iných častí Slovenska. Bohužiaľ, okrem biedneho stavu zastávky (hrdzavá a dočmáraná kovová konštrukcia, s vylámanými sedadlami na drevených lavičkách) sú smeti a neporiadok pravidelným úkazom na tomto mieste nášho mesta. Zdá sa, že okrem dvoch upratovaní ročne (jarné a jesenné ráno pred Pochodom HP) a milosrdného severného vetra, na toto miesto žiadna poriadková, alebo upratovacia služba mesta Hlohovec nezavíta.

          Čo sa týka vlastnej štartovej kontroly, tak všetko prebehlo v maximálnom poriadku a predpokladáme, že aj k spokojnosti turistov. Štartové nástenky boli pripravené  s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, ako aj s letákmi propagujúcimi spriaznené firmy, podporujúce Pochod HP.  Kontrola bola posilnená o 1 člena, aby bolo možné zvládnuť predpokladané enormné a rekordné množstvo účastníkov, odovzdávať účastnícke preukazy, vyberať štartovné, rozdávať príležitostné pohľadnice a poskytovať informácie turistom, ktorý prichádzali nielen do posledných minúť štartovacieho limitu, ale ešte aj cca 10 min po ňom.          

          Jednými z prvých registrovaných účastníkov na štarte naši turistickí priatelia z Trnavy, ktorých priviezol vlak už pred siedmou hodinou rannou a ako obvykle sa jeden z nich – familiárne prezývaný Batman – krátko po vystúpení z vlaku ohlásil mohutným volaním Ollééé! Rovnako mohutné bolo jeho zvítanie (povestné v celej malokarpatskej turistickej komunite) s jedným z členov organizačného výboru, ktorému  v návale potľapkávacej srdečnosti zhodil z nosa multifokálne okuliare v hodnote 800 €, ktoré si ich majiteľ iba v poslednej sekunde reflexívne zachytil a predišiel tak najhoršiemu. Zdá sa, že pre takéto príležitosti zaobstaráme štartovnej kontrole do budúceho Pochodu HP oceľové rytierske brnenie.     

          Už tradíciou sa stáva skutočnosť, že na kontrolu Ovčia skala sa z obce Tepličky, ktorej kataster hraničí s trasou a zasahuje aj do trasy Pochodu HP, vyberie na výlet aj jej starosta, pán Miroslav Veľký. Pán starosta tu aj teraz privítal organizátorov a turistov, urobil fotoreportáž, zotrval s turistami v krátkych rozhovoroch, poprial im šťastnú cestu do cieľa a sám pokračoval po trase Pochodu HP až na Holý vrch, kde sa odpojil za povinnosťami do svojej obce.

          Kontrola Ovčia skala zaznamenala v tomto ročníku aj jednu slávnostnú a premiérovú udalosť. Náš priateľ a líder tejto kontroly Peter Hrdlička vstupuje  27.4.2013 do stavu manželského, a tak bola HáPéčková sobota poslednou príležitosťou na jeho rozlúčku so slobodou, čo mu aj jeho kamaráti a kolegovia z kontroly patrične pripomenuli. Oslava však prebehla dôstojne a chlapci zvládli kontrolu s rekordným počtom zaregistrovaných, prechádzajúcich aj končiacich turistov zodpovedne a so cťou.    

          Mierne problémy s orientáciou spôsobili na rázcestí lesných ciest pod Holým vrchom lesníci, ktorí urobili skládku dreva presne na odbočke červenej TZT na lesný chodník, čím zakryli nielen červenú značku, ale aj vlastný chodník. Niekoľko menej pozorných turistov prehliadlo odbočovaciu značku na náprotivnej strane cesty, mierne skrytú za konármi stromov a kríkov a pokračovalo po nesprávnej ceste. Po niekoľkých metroch po neznačenej ceste sa spamätali  a pozorným hľadaním našli správny chodník.

          Ako obvykle, príjemným miestom odpočinku turistov bola znova Svrbická plešina – nádherná lúka nad obcou Svrbice, s peknými výhľadmi na Považský Inovec (Marhát) a pohorie Tribeč. Turisti sa tu zastavovali na oddych, krátke poleňošenie, občerstvenie a zábavné hry, aby po nich mohli s obnovenými silami pokračovať ďalej. Napriek tomu, že odbočka z lúky do lesa je jasne a zreteľne vyznačená červenou značkou, niektorí z nich sa nechali zmiasť peknou lesnou cestou, odbočujúcou cca 100 m vyššie a vošli do lesa cez túto neoznačenú cestu. Po zistení omylu sa museli vrátiť späť na lúku a pokračovať k správnej odbočke, alebo sa lesom spustiť na správnu trasu.       

          Nový úsek červenej TZT v lokalite pod kopcom Lomec, ktorý bol vyznačený v minulom roku pre Jesenným  pochodom HP 2012 pre nepriechodnosť pôvodnej trasy, sa osvedčil a je naplno využívaný bežnými turistami, aj účastníkmi pochodu HP. Na zvýšenie bezpečného priechodu turistov, v lesnom úseku bez cesty a chodníka, bola tesne pred Pochodom HP táto časť trasy členom organizačného výboru doplnená vlastným značením červenými stužkami. Bola tak zabezpečená dobrá a bezproblémová orientácia turistov a ich bezpečný príchod do cieľa Havran. Výsledkom je celkom slušne poznateľný nový lesný chodník, vychodený šesťsto turistami. Našlo sa iba málo turistov, ktorí boli nepozorní, alebo akoby nedôverovali novému značenie a zotrvačne pokračovali po starom chodníku. Tento ich však zaviedol na nepriechodnú, resp s ťažkosťami priechodnú cestu okolo oplotenej lesnej zvernice. Snáď budú na budúcom HP pozornejší.

          Cieľová kontrola Havran zodpovedne pripravila celý informačný servis pre turistov, priestor terasy, včítane ohniska  a zvládla bravúrne aj rekordný nápor turistov, spolu s koordináciou dopravy a vypravovaním autobusov na cestu do Hlohovca.

          Verejnú pochvalu si zaslúži aj mladá turistka, ktorá si zadovážila veľké igelitové vrece a cestou po trase zberala odpadky (hlavne plastové fľaše z nápojov), ktoré niektorí nezodpovední turisti po sebe zanechali. Priniesla ich až do cieľa Havran, odkiaľ putovali do príslušnej odpadovej nádoby. Máme predstavu a chceli by sme veriť, že pri budúcich Pochodoch HP už také niečo nebude potrebné a každý turista si svoje odpadky odnesie po sebe z lesa sám.  

          V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

 

Záver:

          Úplne na záver by som chcel dodať, že na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľajú členovia organizačného výboru a členovia kontrol, uvedení v úvode tohto vyhodnotenia. Všetci sme nadšenci pre turistiku a väčšina z nás má svoju prácu, svoje profesie a zamestnania, ktorým sa v plnej miere musíme venovať (dvaja šťastnejší sú už penzisti). Turistiku a Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva. Ustúpiť už nemáme kam, lebo vieme, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko.

          Peniaze nám nikto len tak do náručia nedá. Žiadne dotácie z nejakého ústredia neexistujú. Štartovné vyberáme iba symbolické, ako dobrovoľný príspevok v minimálnej výške, aby sme mohli zabezpečiť propagáciu, nejaké spomienkové cieľové odmeny a hlavne autobusy na prevoz turistov z Havrana do Hlohovca. Čiastočne nám pomáha svojim príspevkom Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo našu akciu do svojho programového kalendára, ako svoju. Okrem toho však chodíme a prosíme spriatelené firmy, podnikateľov, živnostníkov o nejaký, akokoľvek skromný príspevok. Zatiaľ sa nám to ako tak darí. Sme radi, ak je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori. Sme radi, ak sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí, ale prijmeme aj oprávnenú kritiku, ktorej cieľom je zlepšenie našej práce. Veríme, že v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, a potom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.       

 

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 21.04.2013

 

Potvrdil:  Ján Bedeč

Späť